STATUT KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO „VIS” w Zamościu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO „VIS” w Zamościu, zwane dalej Klubem.

§ 2.
Klub jest stowarzyszeniem sportowym działającym w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i działa w oparciu o przepisy tej ustawy i postanowienia niniejszego statutu.

§ 3.
Klub posiada osobowość prawną.

§ 4.
Klub prowadzi działalność statutową na obszarze województwa lubelskiego.

§ 5.
Siedzibą Klubu jest miasto Zamość.

§ 6.
Klub używa pieczęci zawierającej nazwę Klubu, adres i numer telefonu; może używać również znaczka klubu i proporczyka.

§ 7
Celem działalności Klubowej jest popularyzowanie strzelectwa sportowego oraz zrzeszanie kolekcjonerów broni wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

§ 8.
W realizacji celu określonego w §7 Klub będzie zajmować się w szczególności:
a/ wyszkoleniem strzeleckim swych członków, podnosząc ich poziom w poszczególnych konkurencjach broni długiej i krótkiej,
b/ organizacją i pomocą w przeprowadzaniu zawodów, szkoleń, i treningów strzeleckich oraz pokazów kolekcji broni w szkołach, zakładach pracy i.t.p.,
c/ organizacją treningów dla swych członków, a szczególnie wybijającym się – umożliwiając im start w zawodach wyższego szczebla,
d/ przeprowadzaniem strzelań w celu zdobywania odznak strzeleckich wg. odrębnego regulaminu,
e/ współdziałaniem w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń i obiektów sportowych,
f/ współpracą z władzami oświatowymi i sportowymi oraz z innymi klubami i instytucjami sportowymi lub zakładami pracy.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.
Członkowie Klubu dzielą się na:
a/ zwyczajnych
b/ honorowych
c/ wspierających

§ 10.
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków;
1. do szkolenia strzeleckiego, treningów na strzelnicy oraz innych prac może zatrudniać
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

§ 11.
Członkami zwyczajnymi Klubu są z mocy prawa jego założyciele jak również inne osoby fizyczne od wieku 13 lat bez względu na narodowość, wyznanie, płeć, obywatelstwo i nie pozbawione praw publicznych a wyrażające wolę prowadzenia działalności określonej w §7 i 8 statutu. Winny one złożyć deklarację członkowską. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie honorowi.
   1.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom fizycznym  szczególnie zasłużonym dla rozwoju Klubu.
   2.      Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w WZC z głosem doradczym.
   3.      Członkostwa honorowego pozbawia WZC na wniosek Zarządu

§ 13.
Członkami wspierającymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania klubu i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi klub i działają w Klubie poprzez uprawnionego przedstawiciela.

§ 14.
Członkom Klubu przysługują następujące prawa:
1. Udział w działalności programowo – organizacyjnej,
2. Czynne i bierne prawo wyborcze / z wyłączeniem członków honorowych i wspierających/.

§ 15.
Członkowie Klubu są zobowiązani:

   1.      Realizować cele statutowe Klubu,
   2.      Przestrzegać postanowień Statutu Klubu jak również uchwał podjętych przez władze Walne Zebranie Członków i Zarząd klubu,
   3.      Uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim i zawodach sportowych / z wył członków honorowych, wspierających i kolekcjonerów /,
   4.      Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie / z wył. Członków honorowych/.

§ 16.
1. Członkostwo ustaje na skutek:

1.1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
1.2. śmierci członka klubu,
1.3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
1.4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
1.5. wykluczenia przez Zarząd z powodu :
1.5.1. łamania Statutu,
1.5.2. nieprzestrzegania uchwał władz klubu,
1.5.3. notorycznego niebrania udziału w pracach klubu,
1.5.4. niepłacenia składek przez trzy kwartały,
1.5.5. na pisemny wniosek 2 członków klubu z wyżej wymienionych powodów,
1.5.6. nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Wykluczenia z Klubu w drodze uchwały Zarządu, winno być sporządzone na piśmie z uzasadnieniem. Od uchwały tej, wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta na najbliższym zebraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU.

§ 17.
Organami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Klubu

3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.
Najwyższym organem Klubu jest Walne Zebranie Członków /WZC/

§ 19.
Do kompetencji tego organu należy:
   1.      określanie kierunków działalności statutowej i gospodarczej na okres kadencji,
   2.      wybieranie Prezesa i członków Zarządu Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
   3.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu Klubu i komisji rewizyjnej,
   4.      udzielanie absolutorium zarządowi Klubu na wniosek komisji rewizyjnej
   5.      podejmowanie uchwał w przedmiocie przekształcenia bądź likwidacji lub zmian statutu.

§ 20.
Członkowie biorą udział w walnym zebraniu tylko osobiście.

§ 21.
O czasie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy powiadamiać członków Klubu co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.

§ 22.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu co najmniej raz w roku.

§ 23.
Każdy członek ma jeden głos.

§ 24.
Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź ¼ członków klubu w terminie 30-dniowym.

§ 25.
Walne Zebranie Członków Klubu może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w statucie.

§ 26.
Uchwały dotyczące władz Klubu podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów po uprzednim podjęciu uchwały o trybie głosowania.

§ 27.
Uchwały są ważne jeżeli jest obecnych co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28.
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie działalnością określoną w statucie i uchwałach Walnego Zebrania Klubu oraz reprezentowanie Klubu na zewnątrz a w szczególności:
   1.      Realizacja działalności statutowej,
   2.      Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
   3.      Uchwalanie planów pracy i budżetu,
   4.      Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
   5.      Określanie wysokości składki członkowskiej,
   6.      Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego Klubu,
   7.     Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą,
   8.      Zatrudnianie osób do prac obsługowych i szkoleniowych,
   9.      Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, władzami oświatowymi, sportowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych,
  10.      Opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Klubu,
  11.      Decydowanie w sprawach nabycia i utraty członkostwa Klubu.

§ 29.
Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata.

§ 30.
Zarząd składa się z 5 – 7 członków.

§ 31.
1. W Skład Zarządu Klubu wchodzą : a/ Prezes b/ Wice prezes c/ Skarbnik d/Sekretarz e/ Członkowie Zarządu.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera Wiceprezesa , Skarbnika i Sekretarza.
3. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie zarządu składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32.
Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania swego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

§ 33.
Zarząd Klubu zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w kwartale. Uchwały Zarządu są ważne o ile w posiedzeniu Zarządu bierze udział ponad połowa członków zarządu.

§ 34.

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Klubu.
§ 35.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych zgodnie ze Statutem przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.

§ 36.
1. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie członkowie nie będący członkami Zarządu Klubu ani pozostający z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu.

§ 37.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 38.
Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

§ 39.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu na koniec kadencji,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK KLUBU

§ 40.
Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:

1. składek członkowskich,

2. członkostwa wspierającego,

3. dochodów z działalności gospodarczej, nadwyżka przychodów nad kosztami który przekazywany jest w całości na działalność pożytku publicznego,

4. darowizn i zapisów,

5. dochodów z majątku Klubu,

6. dotacji budżetowych otrzymywanych wg zasad określonych w oddzielnych przepisach,

7. innych wpływów.

§ 41
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 42.
Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu klubu podejmuje łącznie Prezes lub Wice Prezes i Skarbnik lub Księgowy Klubu.

§ 43.
Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.

ROZDZIAŁ V
ROZWIĄZANIE KLUBU LUB ZMIANA STATUTU.

§ 44.
Rozwiązanie Klubu może nastąpić po podjęciu własnej uchwały przez Walne Zebranie Członków większością ¾ głosów przy obecności minimum 50% członków Klubu.

§ 45.
Zmiana Statutu może nastąpić w trybie przewidzianym dla tworzenia stowarzyszeń a uchwała w tym przedmiocie może być podjęta w sposób określony w § 27.

§ 46.
Oświadczenia członków zarządu oraz Komisji rewizyjnej przechowywane są w klubie.
Statut niniejszy po zmianach przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 27 lutego 2011r.
2 marca  2011r.Prezydent m. Zamościa zarejestrował zmiany w statucie i przyjął jednolity tekst statutu.
 Zmieniono §§ 2; 11; 16; 31; 36; 39; 40pkt.3; 43; Numerację § 41 zwiększono o 1; §§ 42 i 43 zwiększono o 2 ; dodano §§ 41; 43 i 46.                              
    
 KRS w Lublinie postanowieniem z dn. 12.05.2011r. wpisał zmiany w statucie do rejestru Sądowego.