Klub „VIS”

Powstanie Klubu Strzelectwa Sportowego „VIS” datuje się od zebrania założycielskiego w dniu 16.01.1997r, kiedy to 19 osób złożyło swoje podpisy pod deklarację utworzenia klubu.

Utworzono komitet założycielski w składzie :

  • Andrzej GŁAZ
  • Andrzej FEDOROWSKI – GAWRYŚ
  • Ryszard FRIDRICH

Komitet został upoważniony do wykonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

W dniu 20 stycznia złożono w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu wniosek o rejestrację stowarzyszenia Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”.  Do wniosku dołączono statut, liczbę założycieli oraz protokół zebrania.

W dniu 7 lutego 1997r. Sąd Wojewódzki w Zamościu postanowieniem nr. Ns-Rej. 926 3/97 wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej – Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”.

W dniu 2 marca 1997r. na walnym zebraniu członków KSS „VIS” dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej w składzie :

Zarząd

Prezes Klubu
Andrzej GŁAZ

Vice prezes
Andrzej FEDOROWSKI – GAWRYŚ

Sekretarz
Wiesław SKOWRON

Skarbnik
Jan MARGOL

Członkowie zarządu

  • Ryszard Fridrich
  • Ryszard Suchodolski
  • Tadeusz Garncarz

Komisja rewizyjna

Przewodniczący
Leszek MISZCZUK

Członkowie

  • Andrzej Sobieszczański
  • Henryk Litwiniec
  • Piotr Olszewski

Zebrani upoważnili zarząd do załatwienia spraw związanych z rejestracją klubu, założeniem konta i rozpoczęciem działalności szkoleniowej oraz gospodarczej w celu rozwoju klubu.
Ustalono składkę miesięczną w wysokości 5 zł.
W dniu 28 marca 1997r. został złożony wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Zamościu o wpisanie zarządu oraz adresu klubu.

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”
ul. Piłsudskiego 36
22 – 400 Zamość

Postanowieniem sądu Nr. 8/97 z 11.04.97 dokonany został wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
W dniu 28 maja 1997r. KSS „VIS” wpisany został po uzyskaniu opinii OZSS w Lublinie na członka PZSS uzyskując numer członkowski 10/97.

W dniu 30.08.1997r. klub uzyskał decyzję Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu na posiadanie broni sportowej.
W międzyczasie Klub uzyskał REGON oraz NIP pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej.

W dniu 7 lipca 1998r. po wejściu w życie nowych przepisów KSS „VIS” złożył wniosek do PZSS o nadanie licencji uprawniającej Klub do udziału we współzawodnictwie sportowym. Licencja została przyznana w dniu 18.02.1999r. decyzją nr. LK – 10/99 w dziedzinie strzelań pneumatycznych i kulowych (bez wyjątków).