REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH „Kcz-300 Psp-20 Pcz-20”

I.Organizatorzy:

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej

Puławski Klub Miłośników Broni Palnej

41 Baza Lotnictwa Szkolnego                                   

II. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Integracja środowisk strzeleckich i służb mundurowych

III. Termin i miejsce zawodów:

Dęblin Lotnisko – strzelnica garnizonowa 41 BLSz: 

Konkurencja – Kcz-300m. godz. 9.00 w dniu 08 maja 2016r.

 Dęblin Lotnisko – strzelnica garnizonowa 41 BLSz: 

Konkurencje- Psp-20 oraz Pcz-20 godz. 9.00 w dniu 08 maja  2016r.

Uwaga:  Zawody  nie są ujęte w kalendarzu PZSS

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

Członkowie klubów  i stowarzyszeń strzeleckich posiadający licencje, lub patenty strzeleckie,

Przedstawiciele służb mundurowych ( wojsko, policja, straż graniczna, )

Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

Do udziału w zawodach Kcz-300 dopuszczone są osoby funkcyjne zawodów.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

Kcz-300  – 45 zł. za jedną konkurencję / 80 zł za dwie konkurencje

Psp-20 oraz Pcz-20 – 25 zł za jedną konkurencję,/ 40 zł za dwie konkurencje.

Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów.

V. Konkurencje:

Psp-20 oraz Pcz-20 – 1 seria próbna w czasie 5 min. cztery serie oceniane , każda w czasie 5 min. Tarcza sportowa o wymiarach 50 x 50 cm .

Kcz-300  standard – bez przyrządów optycznych  ( – strzały próbne:  1 seria próbna  5 minutowe,  ( max 5 strzałów)  po  serii próbnej odczytanie wyników + 1 seria oceniane 10 strz.  w czasie 10 min. Tarcze sportowe  o wymiarach 60 x 60 cm .

Kcz-300  open –  z przyrządami  optycznymi   ( – strzały próbne:  1 seria próbna  5 minutowe,  ( max 5 strzałów)  po  serii próbnej odczytanie wyników + 1 seria oceniane 10 strz.  w czasie 10 min. Tarcze sportowe  o wymiarach 100 x 60 cm   .

Broń i amunicja własna. Przedstawiciele służb mundurowych mogą strzelać z broni służbowej wydanej na zawody na podstawie rozkazu dziennego dowódcy jednostki.

Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch zawodników po uprzednim zgłoszeniu do organizatora.

Awaria broni, amunicji i sprzętu optycznego jest sprawą zawodnika.

Zawodnik zgłoszoną konkurencję może strzelać tylko raz.

Zabrania się używania amunicji typu magnum, smugowej, przeciwpancernej, myśliwskiej. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – oraz niniejszym regulaminem.

VI. Klasy sprzętowe Kcz-300:

OPEN  300 m –  optyczne przyrządy celownicze.

STANDARD  300 m – mechaniczne przyrządy celownicze.

W  w/w klasach sprzętowych dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu  za pomocą podpórki stałej na strzelnicy, dwójnogu typu bipod lub  plecaka (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym), oraz oparcie kolby na własnej dłoni, kaliber broni do 8 mm. Nie wolno stosowac podpórek benchrestowych  i restów. Zabrania się używania wszelkich podpór tylnych podczas strzelania.

VII. Klasyfikacja:

Indywidualna w każdej konkurencji.

VIII. Nagrody i wyróżnienia.

Za m-sca I –III  medalei dyplomy

Za m-sca IV – V – dyplomy

VIII. Przepisy bezpieczeństwa.

Wyznaczone osoby funkcyjne oraz uczestnicy zawodów po przybyciu na strzelnicę maja obowiązek zapoznać się z Instrukcją Garnizonowej Strzelnicy Jednostki Wojskowej 4929 pkt IV i V oraz wpisac się do książki ewidecji strzelających.

Broń krótką przenosimy w futerałach, lub kaburach, rozładowaną i z odpiętymi magazynkami.

Broń długą przenosimy rozładowaną w futerałach, w przeciwnym przypadku przenosimy ją z lufą do góry, z odpiętym magazynkiem i z zamkiem w tylnym położeniu.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z  załadowaną bronią.

Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią i składania na sucho, poza stanowiskiem strzeleckim, oraz miejscem wyznaczonym SAFETY AREA – STREFA BEZPIECZNA.

Zabrania się strzelania  z niesprawnej broni oraz amunicji.

Zabrania się dotykania i manipulowania bronia  na osi 300 m podczas  sprawdzania wyników przez zespół sędziowski przy tarczach strzeleckich.

Zabrania się wnoszenia do SAFETY AREA amunicji ostrej, ślepej, ćwiczebnej i łusek. ( jak wyżej )

Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po  jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu jej  w pokrowcu lub futerale. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.

Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie strzelnicy.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią  innym osobom niż wykonujące strzelanie zgodnie z ustaloną kolejnością zmiany strzelającej.

Na terenie strzelnicy palenia tytoniu może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach..

Zabrania się przemieszczania pojazdów i osób poza wyznaczoną ogrodzeniem strefą strzelnicy na terenie lotniska wojskowego

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów

IX. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia do udziału w zawodach:  poprzez obowiązkowe podanie następujących danych  niezbędnych do ubezpieczenia NW oraz wjazdu na teren lotniska wojskowego:

– imię nazwisko ,data urodzenia, nr dowodu osobistego, nr  rejestracyjny i marka pojazdu

 Żołnierze zawodowi Garnizonu Dęblin Lotnisko  zgłaszają tylko imię i nazwisko.

tel. 601 81 70 48 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl

Zgłoszenia do grafiku strzelań:

 tel. 601 81 70 48 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl

Zgłoszenia na inny adres niż  w/w mogą  być pominięte.

 Pożądany  termin  ostatecznego  zgłoszenia do dnia 04.05.2016r. do godz. 8.00

Zawodnicy poprzez wpłacenie opłaty startowej, lub wpisanie się na listę startową i odbiór metryczki strzelań potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawodów i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.

Wjazd na teren strzelnicy  na podstawie listy osób zgłoszonych, lista będzie na biurze przepustek przy głównej bramie wjazdowej na teren kompleksu lotniska i szkoły lotniczej. Plan dojazdu poniżej.

Dojazd do strzelnicy będzie oznaczony kierunkowskazami.

Zawodnicy zgłoszeni do konkurencji Kcz -300 powinni mieć ze sobą karimaty lub maty strzeleckie.

Na terenie kompleksu strzelnicy  mamy  do dyspozycji parking, toalety,  salę wykładową oraz wiaty.

Przewidziany katering oraz ciepłe  napoje.

Plan dojazdu na strzelnice jak poniżej.

Zdjęcie 1.

 

Zdjęcie 2.