REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH „Kcz-300 Psp-20 Pcz-20”

1. Organizatorzy:

– Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej w Dęblinie

– 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

– Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Patronat nad zawodami: Dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie płk. pil. Paweł SMEREKA

2.Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Integracja środowisk strzeleckich i służb mundurowych

Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji na 2016r. – obserwator LZSS

3. Termin i miejsce zawodów:

– Dęblin Lotnisko – strzelnica garnizonowa 41 BLSz: 

Konkurencja – Kcz-300m godz. 9.00 w dniu 22 marca 2015r.

– Dęblin Lotnisko – strzelnica garnizonowa 41 BLSz: 

Konkurencje- Psp-20 oraz Pcz-20 godz. 9.00 w dniu 22 marca 2015r.

4. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

Członkowie klubów i stowarzyszeń strzeleckich posiadający licencje, lub patenty strzeleckie,

Przedstawiciele służb mundurowych ( wojsko, policja, straż graniczna, )

Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

Do udziału w zawodach Kcz-300 dopuszczone są osoby funkcyjne zawodów.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– Kcz-300 – 50 zł. za jedną konkurencję .

– Psp-20 oraz Pcz-20 – 30 zł za jedną konkurencję, 50 zł za dwie konkurencje.

Przedstawiciele służb mundurowych, delegowani przez swoich przełożonych są zwolnieni z opłaty startowej w konkurencji „Kcz-300” i Pcz-20

Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów.

5. Konkurencje:

– Psp-20 oraz Pcz-20 – 1 seria próbna w czasie 5 min. cztery serie oceniane , każda w czasie 5 min. Tarcza sportowa o wymiarach 50 x 50 cm .

– Kcz-300 – strzały próbne: dwie serie 5 minutowe, dowolna ilość strzałów, po każdej serii próbnej odczytanie wyników + 2 serie oceniane po 10 strz. każda w czasie 10 min. Tarcza sportowa o wymiarach 100 x 60 cm .

Broń i amunicja własna. Przedstawiciele służb mundurowych mogą strzelać z broni służbowej wydanej na zawody na podstawie rozkazu dziennego dowódcy jednostki.

Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą liczbę zawodników.

Awaria broni, amunicji i sprzętu optycznego jest sprawą zawodnika.

Zawodnik zgłoszoną konkurencję może strzelać tylko raz.

Zabrania się używania amunicji typu magnum, smugowej, przeciwpancernej, myśliwskiej. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – oraz niniejszym regulaminem.

6. Klasy sprzętowe Kcz-300:

– OPEN – dozwolone stosowanie optycznych przyrządów celowniczych.

– STANDARD – mechaniczne przyrządy celownicze.

W obu klasach sprzętowych dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym), oraz oparcie kolby na własnej dłoni, kaliber broni do 8 mm.

7. Klasyfikacja:

Indywidualna w każdej konkurencji, oraz dodatkowo indywidualna dla przedstawicieli służb mundurowych w przypadku zgłoszenia się minimum 3 osób.

8. Nagrody i wyróżnienia.

Za m-sca I –III w Psp i Pcz – puchary i dyplomy

Za m-sca IV – VI – dyplomy

9. Przepisy bezpieczeństwa.

Wyznaczone osoby funkcyjne oraz uczestnicy zawodów po przybyciu na strzelnicę maja obowiązek zapoznać się z Instrukcją Garnizonowej Strzelnicy Jednostki Wojskowej 4929 pkt IV i V

Broń krótką przenosimy w futerałach, lub kaburach, rozładowaną i z odpiętymi magazynkami.

Broń długą przenosimy rozładowaną w futerałach, w przeciwnym przypadku przenosimy ją z lufą do góry, z odpiętym magazynkiem i z zamkiem w tylnym położeniu.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z załadowaną bronią krótką na sobie.

Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią i składania na sucho, poza stanowiskiem strzeleckim, oraz miejscem wyznaczonym SAFETY AREA – STREFA BEZPIECZNA.

Zabrania się strzelania z niesprawnej broni oraz amunicji.

Zabrania się wnoszenia do SAFETY AREA amunicji ostrej, ślepej, ćwiczebnej i łusek. ( jak wyżej )

Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu lub futerale. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.

Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie strzelnicy.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią innym osobom niż wykonujące strzelanie zgodnie z ustaloną kolejnością zmiany strzelającej.

Na terenie strzelnicy palenia tytoniu może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach..

Zabrania się przemieszczania pojazdów i osób poza wyznaczoną ogrodzeniem strefą strzelnicy na terenie lotniska wojskowego

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów

10. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia do udziału w zawodach: poprzez obowiązkowe podanie następujących danych niezbędnych do ubezpieczenia NW oraz wjazdu na teren lotniska wojskowego:

– imię nazwisko ,data urodzenia, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny i marka pojazdu

Żołnierze zawodowi Garnizonu Dęblin Lotnisko zgłaszają tylko imię i nazwisko.

1. 601 81 70 48 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl

Zgłoszenia do grafiku strzelań:

1. 601 817 048 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl

2. 503 365 600 adres internetowy: vis.zamosc@gmail.com

Pożądany termin zgłoszenia do dnia 18.03.2015r.

Zawodnicy nie zgłoszeni do 18.03.2015r. nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

Zawodnicy poprzez wpłacenie opłaty startowej, lub wpisanie się na listę startową i odbiór metryczki strzelań potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawodów i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.

Wjazd na teren strzelnicy na podstawie listy osób zgłoszonych, lista będzie na biurze przepustek przy głównej bramie wjazdowej na teren kompleksu lotniska i szkoły lotniczej. Plan dojazdu na zdjęciach poniżej.

Zawodnicy zgłoszeni do konkurencji Kcz -300 powinni mieć ze sobą karimaty lub maty strzeleckie.

Na terenie kompleksu strzelnicy mamy do dyspozycji parking, toalety, ogrzewaną salę wykładową oraz wiaty. Przewidziany jest katering.

Zdjęcie 1.

 

Zdjęcie 2.