Regulamin zawodów strzeleckich Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w konkurencjach Mini Rifle i PCC IPSC

04.12.2021, Lublin 

1. Cel zawodów

 • wyłonienie indywidualnych mistrzów woj. Lubelskiego w konkurencjach PCC i MiniRifle IPSC
 • popularyzacja dynamicznego strzelectwa sportowego

2. Organizator zawodów

 • Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość
 • e-mail: zamosc@gmail.com
 • Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
 • LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie
 • Kierownik zawodów: Zbyszek Kubicz 1582/P/07 – Match Director

3. Termin i miejsce zawodów

 • Przyjazd ekip w godzinach 7:30, rozpoczęcie meczu 8:00 – 04.12.2021
 • Zakończenie zawodów po dekoracji zwycięzców, popołudniu w dniu 04.12.2021 r.
 • Zawody rozgrywane zostaną na strzelnicy LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie, ul. Metalurgiczna 3, Lublin

4. Program zawodów

03.12.2021

 • 00 – 21.00 Przedmecz

04.12.2021

 • 00 – 7.45 – Rejestracja i gun check
 • 00 – 11.00 – Squady 1 i 2
 • 00 – 14.00 – Squady 3 i 4
 • 30 – 17.30 – Squady 4 i 5
 • 30 – 18.00 – Weryfikacja
 • 00 – 18.30 – Ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

 5. Uczestnictwo

 • W zawodach mogą wziąć udział członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią. Zawody rozegrane zostaną z podziałem na klasy sprzętowe i kategorie zawodnicze według przepisów IPSC.
 • Dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach

6. Klasyfikacja

 • Indywidualna, z podziałem klasy sprzętowe i kategorie zawodnicze.
 • Kategorie: Regular, Senior, Super Senior, Lady, Junior
 • Klasy poza mistrzostwami: Wszystkie pistoletowe

8. Nagrody

 • za miejsca 1-3 – puchar/medale

8. Zgłoszenia

 • termin przesłania zgłoszeń: od 01 grudnia 2021 r.
 • Zgłoszenia imienne tylko elektronicznie przez portal Practiscore.
 • Formularz zgłoszenia będzie dostępny na stronie wydarzenia: https://lcs.lublin.pl/

9. Koszty uczestnictwa

 • Startowe: 150,00 PLN

Koszty zakwaterowania i koszty wyżywienia – pokrywają samodzielnie uczestnicy;

10. Sprawy organizacyjne:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
 • Do rywalizacji dopuszczenie będą zawodnicy, których stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie mogło startować 12 osób, na każdej osi strzeleckiej. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji. Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

Szczegółowe zalecenia i działania rekomendowane przez Klub opisane są w dokumencie: KSS-VIS-plan dzialan-COVID19

11. Rodo:

 • Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość.
 • Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Uczestnikom przysługują prawa do:
 1. dostępu do danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
 • Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 • Realizacja uprawnień o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość tel +48 533 353 573 e-mail: vis.zamosc@gmail.com www: https://vis-zamosc.pl/

 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, datą urodzenia, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu oraz strzelnicy LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

Organizatorzy