REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody Październikowe, Lublin LCS

Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

Łącze do strony zawodów https://www.lcs.lublin.pl/event/lcsvis.html

Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zaliczenie startów na licencję na rok 2024

Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

8 października 2023 r. godz. 9.00 (niedziela)

Uczestnictwo w zawodach:

Członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– 40 zł za konkurencje PSP, PCZ, strzelba dynamiczna i karabinek dynamiczny bocznego oraz centralnego zapłonu.

Opłaty startowe w przypadku korzystania z broni organizatora:

– PSP – 70 zł (w tym amunicja)

– PCZ – 100 zł (w tym amunicja)

– Karabinek dynamiczny bocznego zapłonu – 60 zł (w tym amunicja)

– Karabinek dynamiczny centralnego zapłonu – 100 zł (w tym amunicja)

– Strzelba gładkolufowa dynamiczna – 60 zł (w tym amunicja)

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

Konkurencje:

– Pcz i Psp – 25 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe, każda seria w czasie 10 minut)

– Karabinek dynamiczny cz. – 15 – 20 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabinek kal. 9×19 – semi-auto. Dopuszcza się celowniki optyczne.

Amunicja: 15 – 20 sztuk kaliber 9×19

Cele: IPSC, IPSC mini, IPSC NS, Płytki IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana gotowa do strzału, zabezpieczona, palec poza spustem. Karabin – zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Tarcze IPSC ostrzeliwuje 2 razy, płytka musi się przewrócić lub wyraźnie poruszyć.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Tarcza IPSC i mini IPSC – pole A 0 sek. / C +1 sek. / D +2 sek. Brak 1 przestrzeliny na tarczy +5 sek.

Tarcza IPSC NS – każda przestrzelina na tarczy NS +5sek.

Płytka IPSC – trafienie 0 sek., brak trafienie +5 sek.

Nieostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

 

– Karabinek dynamiczny bz. – 15 – 20 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabin kal. .22LR – semi-auto. Dopuszcza się celowniki optyczne.

Amunicja: 15 – 20 sztuk kaliber .22LR.

Cele: IPSC, IPSC mini, IPSC NS, Płytki IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana gotowa do strzału, zabezpieczona, palec poza spustem. Karabin – zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Tarcze IPSC ostrzeliwuje 2 razy, płytka musi się przewrócić lub wyraźnie poruszyć.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Tarcza IPSC i mini IPSC – pole A 0 sek. / C +1 sek. / D +2 sek. Brak 1 przestrzeliny na tarczy +5 sek.

Tarcza IPSC NS – każda przestrzelina na tarczy NS +5sek.

Płytka IPSC – trafienie 0 sek., brak trafienie +5 sek.

Nieostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

 

– Strzelba gładko-lufowa – dynamiczna

Broń: strzelba gładko-lufowa, semi-auto lub pump-action

Amunicja: 6 sztuk kaliber 12/70 tylko śrut.

Cele: płytki, popery

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany, konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana 3 nabojami i przeładowana, zabezpieczone, palec poza spustem. Kolba na wysokości biodra, lufa skierowana w stronę głównego kulochwytu prostopadle do podłoża. Po sygnale startowym (sygnał dźwiękowy) ostrzelać 3 cele, doładować strzelbę 3 nabojami i ponownie ostrzelać 3 cele. Trafiony cel musi się wyraźnie poruszyć.

Nie trafienie celu oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek. Czas liczony jest od sygnału dźwiękowego do ostatniego oddanego przez zawodnika strzału.

Zabrania się stosowania amunicji typu magnum.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

Broń i amunicja własne lub udostępniana przez organizatora.

 

Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

– za zdobycie miejsc 1 – 6 dyplomy

Sprawy organizacyjne.

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tylko przez formularz on-line:

https://lcs.lublin.pl/rezerwacja.html?use_service_category_id=3786

Rejestracja trwa do 6.10.2023 włącznie. 7 października zostaną opublikowane listy startowe.

Wpłaty startowego przy rejestracji online i w Biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.12:45

Szczegółowy harmonogram w formularzu rejestracyjnym.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

Rodo:

Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość.

Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Uczestnikom przysługują prawa do:

dostępu do danych,

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania danych,

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość tel +48 533 353 573 e-mail: vis.zamosc@gmail.com www: https://vis-zamosc.pl/

Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, datą urodzenia, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu oraz strzelnicy LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

 

Organizatorzy