Klub Strzelectwa Sportowego

VIS ZAMOŚĆ

HISTORIA

VIS ZAMOŚĆ

Historia klubu

Powstanie Klubu Strzelectwa Sportowego „VIS” datuje się od zebrania założycielskiego w dniu 16.01.1997r, kiedy to 19 osób złożyło swoje podpisy pod deklarację utworzenia klubu.

Utworzono komitet założycielski w składzie:

  • Andrzej GŁAZ
  • Andrzej FEDOROWSKI – GAWRYŚ
  • Ryszard FRIDRICH

Komitet został upoważniony do wykonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

W dniu 20 stycznia złożono w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu wniosek o rejestrację stowarzyszenia Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”.  Do wniosku dołączono statut, liczbę założycieli oraz protokół zebrania.

W dniu 7 lutego 1997r. Sąd Wojewódzki w Zamościu postanowieniem nr. Ns-Rej. 926 3/97 wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej – Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”.

W dniu 2 marca 1997r. na walnym zebraniu członków KSS „VIS” dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej w składzie:

Zarząd

Prezes Klubu Andrzej Głaz
Vice prezes Andrzej Fedorowski-Gawryś
Sekretarz Wiesław Skowron
Skarbnik Jan Margol
Członkowie zarządu

Ryszard Fridrich

Ryszard Suchodolski

Tadeusz Garncarz

Komisja rewizyjna Przewodniczący Leszek Miszczuk
Członkowie

Andrzej Sobieszczański

Henryk Litwiniec

Piotr Olszewski

Zebrani upoważnili zarząd do załatwienia spraw związanych z rejestracją klubu, założeniem konta i rozpoczęciem działalności szkoleniowej oraz gospodarczej w celu rozwoju klubu.
Ustalono składkę miesięczną w wysokości 5 zł.
W dniu 28 marca 1997r. został złożony wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Zamościu o wpisanie zarządu oraz adresu klubu.

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”
ul. Piłsudskiego 36
22 – 400 Zamość

Postanowieniem sądu Nr. 8/97 z 11.04.97 dokonany został wpis do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
W dniu 28 maja 1997r. KSS „VIS” wpisany został po uzyskaniu opinii OZSS w Lublinie na członka PZSS uzyskując numer członkowski 10/97.
W dniu 30.08.1997r. klub uzyskał decyzję Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu na posiadanie broni sportowej.
W międzyczasie Klub uzyskał REGON oraz NIP pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej.

W dniu 7 lipca 1998r. po wejściu w życie nowych przepisów KSS VIS złożył wniosek do PZSS o nadanie licencji uprawniającej Klub do udziału we współzawodnictwie sportowym. Licencja została przyznana w dniu 18.02.1999r. decyzją nr. LK – 10/99 w dziedzinie strzelań pneumatycznych i kulowych (bez wyjątków).

AKTYWNOŚĆ KSS VIS:

Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Działalność Klubu opiera się na dobrej woli i pracy społecznej Członków

Klub nie posiada etatowych pracowników

Członkowie Klubu posiadają uprawnienia prowadzących strzelanie, instruktorskie i sędziowskie

Zawodnicy starują w zawodach strzeleckich rangi lokalnej oraz ogólnopolskiej

W ramach Klubu Członkowie rozwijają także swoje pasje kolekcjonerskie

Obiekty na których rozgrywamy zawody

Strzelnica Zamość Rotunda

Strzelnica Zamość Hubale

Klub Strzelectwa Sportowego "VIS"

ul. Kilińskiego 82 A
22-400 Zamość

Prezes Jan Staniszewski

tel.533 353 573

EMAIL

vis.zamosc@gmail.com