REGULAMIN ZAWODÓW CZARNOPROCHOWYCH, Zamość 25 lipca 2015r.

I. ORGANIZATORZY: Klub Strzelectwa Sportowego KSS „VIS” Zamość, Towarzystwo Szabli i Miecza, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego

 

II. LOKALIZACJA: Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego KSS „VIS” Zamość godz. 10:00

 

III. CEL ZAWODÓW:

– Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik.

– Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.

 

IV. UCZESTNICTWO:

W turnieju będą mogły wziąć udział osoby posiadające długą (arkebuz, muszkiet) gładkolufową broń rozdzielnego ładowania (odprzodowe) z systemem zapłonu lontowym, skałkowym lub kołowym.

Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni, zgłoszeni przez swoje rodzime grupy lub stowarzyszenia.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów.

 

V. OSOBA DO KONTAKTÓW:

Leszek Sobuś 697269166 leszek.sobus@wp.pl

Paulina Kozłowska 501204226

 

VI. ROZGRYWANE KONKURENCJE:

 BROŃ DŁUGA

 muszkiet lontowy, stojąc, 30m konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach,

– broń – gładkolufowy muszkiet lontowy, kaliber dowolny,

– przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,

– tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów,

– pozycja: stojąc,

– odległość: 30 metrów.

 

muszkiet lontowy

– broń – gładkolufowy muszkiet lontowy,

– przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,

– tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów,

– pozycja: klęcząc,

– odległość: 50 metrów.

 Ubiór strzelca: Podczas trwania konkursu obowiązywać będą stroje z epoki jaką będzie reprezentował uczestnik konkursu.

 

VII. PRZEPISY DODATKOWE – OGÓLNE:

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
 2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.
 3. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
 4. Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.
 5. W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
 6. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
 7. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.

 

VIII. PRZEPISY DODATKOWE – STRZELANIA TARCZOWE:

 1. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
 2. Komendy:
 3. a) początek konkurencji: „START” ,
 4. b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
 5. c) koniec konkurencji: „STOP” .
 6. Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok siebie w poziomie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
 7. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
 8. Podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.
 9. „Biały strzał” – strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
 10. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul czy załadowanie kuli bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
 11. Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.
 12. Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.
 13. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
 14. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
 15. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu; biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy; sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

 EWENTUALNA DOGRYWKA.

 Zawody wygrywa strzelec z największą liczbą trafień zdobytych w obu konkurencjach strzeleckich.

 

IX. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
 2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
 3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
 4. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu.
 5. Zapłon (podsypka) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym lontem, lub podsypaną panewką.
 6. W broni lontowej podczas ładowania palący się koniec lontu musi być włożony do bezpiecznego naczynia.
 7. W trakcie strzelania lont musi być tak mocowany, by nie wypadł z uchwytu.
 8. W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
 9. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
 10. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
 11. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje lont i zsypuje proch z panewki (broń lontowa), zsypuje proch z panewki i ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone” (broń skałkowa),
 12. Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 13. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 14. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
 15. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
 16. Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie.
 17. Repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
 18. W broni lontowej podczas ładowania palący się koniec lontu musi być włożony do bezpiecznego naczynia.
 19. W trakcie strzelania lont musi być tak mocowany, by nie wypadł z uchwytu.

Organizatorzy