REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody paradynamiczne PIRO KSS VIS i LCS, Lublin, 19.11.2023 r.

Zawody Dynamiczne

  1. ORGANIZATORZY:

Klub Strzelectwa Sportowego” VIS” Zamość

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

  1. Cel zawodów:

– popularyzacja strzelectwa dynamicznego

– umożliwienie sportowej rywalizacji

– obecny obserwator (do zaliczenia startów 2024 r.)

  1. Data i miejsce:

19.11.2023 r (niedziela) godz. 09.00 (pierwsze strzały) – Lublin, ul. Metalurgiczna 3.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 150 zł płatne w dniu zawodów,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

  1. Konkurencje:

– Pistolet i rewolwer Obronny – https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/przepisy_piro_2023_02_20.pdf

  1. Tory i klasy sprzętowe.

Ilość torów: 4-5, minimalna ilość strzałów około 70.

Klasy sprzętowe: Pistolet – wszystkie klasy sprzętowe (min. 5 zawodników w klasie)

  1. Broń i amunicja.

– broń i amunicja własna – oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– broń i amunicja własna zgodne z przepisami PIRO oraz niniejszym regulaminem.

  1. Sprawy organizacyjne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

 

Na jednej zmianie będzie mogło startować po 10 osób (3 zmiany).

Składy 10 osobowe

8:00-8:45 – Rejestracja i gun check

9:00-11:00 – Squady 1

11:30-13:30 – Squady 2

14:00-16:00 – Squady 3

16:30 Ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

Zgłoszenia

Zgłoszenia imienne tylko elektronicznie przez portal Practiscore.

Formularz zgłoszenia będzie dostępny na stronie wydarzenia: https://lcs.lublin.pl/

Koszty uczestnictwa – Startowe: 150,00 PLN

  1. Nagrody i wyróżnienia.

– za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych klasach puchary, nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

– za zajęcie miejsc 1 – 6 dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

Organizatorzy

Tel. 509 255 490, 507 179 820

Rodo:

Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość.

Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Uczestnikom przysługują prawa do:

dostępu do danych,

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania danych,

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość tel +48 533 353 573 e-mail: vis.zamosc@gmail.com www: https://vis-zamosc.pl/

Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, datą urodzenia, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu oraz strzelnicy LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

 

Organizatorzy