REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Mistrzostwa Dynamiczne IPSC w konkurencjach Pistolet, Mini Rifle i PCC IPSC, Lublin LCS, 29.10.2023 r.

1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

2. Organizator zawodów:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość

e-mail: zamosc@gmail.com

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

3. Termin i miejsce zawodów:

Zwody odbędą się 29.10.2023 r.

Rejestracja zawodników od godz. 8:00, rozpoczęcie strzelań godzina 9:00.

Zawody rozgrywane zostaną na strzelnicy LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie, Metalurgiczna 3, Lublin

4. Program zawodów:

Mecz Główny: niedziela – 4 składy po 15 osób

9:00 – Squad 1 i Squad 2

13:30 Squad 3 i Squad 4

Przedmecz: sobota 16:00 – tylko organizatorzy i funkcyjni zawodów

Max. ilość zawodników – 60

Ilość torów: 5-6

min. ilość strzałów: ok. 100

5. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią. Zawody rozegrane zostaną z podziałem na klasy sprzętowe według przepisów IPSC. Zawodnik może strzelać w kliku klasach sprzętowych, ale klasyfikowany będzie tylko w tej, w której strzela jako pierwszej.

Dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach.

6. Klasyfikacja:

Indywidualna, z podziałem klasy sprzętowe.

Nagrody: za miejsca 1-3 – dyplomy/upominki

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia imienne tylko elektronicznie przez portal Practiscore.

https://practiscore.com/mistrzostwa-kss-vis-ipsc-lcs-lublin-2023-l1/register

Formularz zgłoszenia będzie dostępny na stronie wydarzenia: https://lcs.lublin.pl/

8. Koszty uczestnictwa:

Startowe: 200,00 PLN

Junior i Lady: 100,00 PLN

Dane do przelewu:

KSS VIS Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość

Bank PKO BP SA:

87 1020 5356 0000 1902 0037 9685

w tytule MKSS23 – NAZWISKO Imię

9. Sprawy organizacyjne:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

Rodo:

Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość.

Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Uczestnikom przysługują prawa do:

dostępu do danych,

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania danych,

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” Zamość, ul. Kilińskiego 82 A, 22-400 Zamość tel +48 533 353 573 e-mail: vis.zamosc@gmail.com www: https://vis-zamosc.pl/

Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, datą urodzenia, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu oraz strzelnicy LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

Organizatorzy